Skip to Content

POLITYKA 
PRYWATNOŚCI 
STRONY 
INTERNETOWEJ
WWW.HAJESCAPISM.COM


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Administratorem danych osobowych zbieranychza pośrednictwem Strony www.hajescapism.comjest Paweł Pajączkowski wykonujący działalnośćgospodarczą pod firmą PAWEŁ PAJĄCZKOWSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji iInformacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonejprzez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalnościoraz adres do doręczeń: ul.  Jurija Gagarina 33/32, 00-753 Warszawa, NIP:5213392624, REGON: 365489171, zwany dalej „Administratorem"i będący jednocześnie „Usługodawcą”.

2.    Dane osobowezbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej sąprzetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

3.    Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treścininiejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ichdefinicją zawartą w Regulaminie Strony internetowej www.hajescapism.com


§ 2
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1.    CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administratorprzetwarza dane osobowe Usługobiorców Storny www.hajescapism.com w przypadku:

1.1.  skorzystania z FormularzaKontaktowego, w celu wysłania wiadomości do Administratora, na podstawieart. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy),

1.2.  zapisania się do Newslettera wcelu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe sąprzetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)RODO.

2.    RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Usługobiorca podaje, wprzypadku:

2.1.  Formularza Kontaktowego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,

2.2.  Newslettera: adres e-mail.

3.    OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przezAdministratora:

3.1.  w przypadku,gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest toniezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadającyokresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej,termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczeniaokresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- trzy lata,

3.2.  w przypadku,gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanieodwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowiprzedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą byćpodnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, terminprzedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresoweoraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzylata.

4.    Podczaskorzystania ze Strony mogą być pobierane dodatkowe informacje,w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lubzewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czasdostępu, typ systemu operacyjnego.

5.    Po wyrażeniuodrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą byćprzetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogąelektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingubezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy zdnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wynikuprofilowania, o ile Usługobiorca wyraził stosowną zgodę.

6.    Od Usługobiorcówmogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacjeo linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lubinnych czynnościach, podejmowanych na Stronie. Podstawą prawną tego rodzajuczynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. fRODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogąelektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

7.    Podanie danych osobowych przez Usługobiorcęjest dobrowolne.

8.    Administrator dokłada szczególnej starannościw celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególnościzapewnia, że zbierane przez niego dane są:

8.1.  przetwarzane zgodnie z prawem,

8.2.  zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawemcelów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

8.3.  merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunkudo celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającejidentyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne doosiągnięcia celu przetwarzania.


§ 3
UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

1.    Dane osobowe Usługobiorcówprzekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przyprowadzeniu Strony, a w szczególności do:

1.1.  hostingodawcy,

1.2.  dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzeniedziałalności,

1.3.  podmiotów zapewniających system mailingowy,

1.4.  dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia stronyinternetowej.

2.    Dostawcyusług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, którym przekazywane sądane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albopodlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzaniatych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają celei sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

3.    Dane osoboweUsługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego ObszaruGospodarczego (EOG), z zastrzeżeniem § 5 pkt 5 oraz § 6 PolitykiPrywatności.


§ 4
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1.    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępudo treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesieniasprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośćz prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jejcofnięciem.

2.    Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:

2.1.  Dostęp do danych – art. 15 RODO.

2.2.  Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

2.3.  Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.

2.4.  Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

2.5.  Przeniesienie danych – art. 20 RODO.

2.6.  Sprzeciw – art. 21 RODO

2.7.  Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

3.    W celu realizacji uprawnień, o których mowa wpkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: hello@hajescapism.com

4.    W sytuacjiwystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającymz powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jegospełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jegootrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lubliczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągumiesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcęuprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonymprzedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

5.    W przypadku stwierdzenia, że przetwarzaniedanych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawownieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ 5
PLIKI "COOKIES"

1.    Strona Administratora używa plików „cookies”.

2.    Instalacja plików „cookies” jestkonieczna do prawidłowego świadczenia usług na Stronie internetowej. W plikach„cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowegofunkcjonowania strony, a także dająone także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin stronyinternetowej.

3.    W ramach strony stosowane są dwa rodzajeplików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.

3.1.  „cookies” „sesyjne” są plikamitymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy doczasu wylogowania (opuszczenia strony),

3.2.  „stałe” pliki „cookies” przechowywanesą w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików„cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

4.    Administratorwykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznaniasposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadząinformacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę,typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzini czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nierejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowaniastatystyk korzystania ze strony.

5.    Administratorwykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danychstatycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administratorcookies zewnętrznego: Google LLC. z siedzibą w USA).

6.    Pliki cookies mogąbyć również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, wcelu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzystaze Strony. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Usługobiorcylub czasie pozostawania na danej stronie.

7.    Usługobiorca ma prawo zadecydowania wzakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ichuprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółoweinformacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarkiinternetowej).


§ 6
USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE ZAKTYWNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA NA STRONIE

1.    Na stronie wykorzystywane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“)serwisów społecznościowych. Wyświetlając stronę internetową www.hajescapism.com, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Usługobiorcy nawiążebezpośrednie połączenie z serwerami Instagram.

2.    Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośredniodo przeglądarki Usługobiorcy i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji,usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Usługobiorcy wyświetliłastronę www.hajescapism.com, nawet jeśli Usługobiorca nieposiada profilu u danego usługodawcy, czy nie jest u niego akurat zalogowany.Taka informacja (wraz z adresem IP Usługobiorcy) jest przesyłana przezprzeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdująsię w USA) i tam przechowywana.

3.    Jeśli Usługobiorca zaloguje się do jednego z powyższych serwisówspołecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkowaćwizytę na stronie www.hajescapism.com do profilu Usługobiorcy wdanym serwisie społecznościowym.

4.    Jeśli Usługobiorca użyje danej wtyczki, np. klikając na przycisk „Lubięto” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie równieżprzesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

5.     Cel i zakres gromadzenia danychoraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak równieżmożliwość kontaktu oraz prawa Usługobiorcy w tym zakresie i możliwość dokonaniaustawień zapewniających ochronę prywatności Usługobiorcy zostały opisane wpolityce prywatności usługodawcy: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

6.    Jeśli Usługobiorcanie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcieodwiedzin na stronie www.hajescapism.com bezpośredniojego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie www.hajescapism.com musi wylogować się z tego serwisu. Usługobiorcamoże również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosującodpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą„NoScript“.

7.    Administrator wykorzystuje na swojejstronie narzędzia remarketingowe tj. Google Ads, wiąże się to zwykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google Ads.W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Usługobiorca mamożliwość zdecydowania, czy Usługodawca będzie mógł korzystać z Google Ads(administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA) w stosunkudo niego.


§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Administrator stosuje środki techniczne iorganizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiedniądo zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególnościzabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniemprzez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującychprzepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.    Administrator udostępnia odpowiednie środkitechniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osobynieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3.    W sprawach nieuregulowanych niniejsząPolityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.