Skip to Content

REGULAMIN 
STRONY 
INTERNETOWEJ
WWW.HAJESCAPISM.COM


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strona www.hajescapism.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę
www.hajescapism.com zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów
o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług
Elektronicznych Strony www.hajescapism.com zobowiązany jest do przestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu.
4. Strona www.hajescapism.com dostarcza przestrzeni Usługobiorcom do zapoznania się z ofertą
oraz informacjami na temat Usługodawcy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
5.1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
5.2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
5.3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
5.4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
5.5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
2. STRONA – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.hajescapism.com
3. USŁUGODAWCA – Paweł Pajączkowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą PAWEŁ
PAJĄCZKOWSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce
wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Jurija Gagarina 33/32, 00-753 Warszawa,
NIP: 5213392624, REGON: 365489171, adres poczty elektronicznej (e-mail):
hello@hajescapism.com, numer telefonu: +48 ….
4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi
Elektronicznej.
5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
7. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej
www.hajescapism.com umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i
otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących
od Usługodawcy.


§ 3
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
1.1. Formularz Kontaktowy,
1.2. Newsletter.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców na Stronie odbywa się na warunkach
określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na Stronie internetowej treści reklamowych. Treści te,
stanowią integralną część Strony i prezentowanych na niej materiałów.


§ 4
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest
nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu
wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest
na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej
wysyłania przez Usługobiorcę,
2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera
zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca:
3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
3.3. przeglądarka internetowa,
3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób
trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu
Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.


§ 5
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony
Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
hello@hajescapism.com
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane
kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez
Usługodawcę.

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni od momentu zgłoszenia.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy
podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.


§ 6
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
1.1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym
i bezterminowym (Newsletter),
1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania
przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: hello@hajescapism.com
1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze
ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin w
szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym
wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego
terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia
woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
1.4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w
każdym czasie w drodze porozumienia stron.


§ 7
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.hajescapism.com
korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 7 pkt 3 oraz elementów
zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych przez Usługodawcę na zasadzie licencji,
przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Pawła
Pajączkowskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą PAWEŁ PAJĄCZKOWSKI
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania
działalności oraz adres do doręczeń: ul. Jurija Gagarina 33/32, 00-753 Warszawa, NIP:
5213392624, REGON: 365489171. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę
wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony
www.hajescapism.com bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy,
któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony
www.hajescapism.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i
skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte na Stronie internetowej pod adresem
www.hajescapism.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach
identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy
i zdjęcia prezentowane na Stronie internetowej pod adresem www.hajescapism.com użyte są w
celach informacyjnych.


§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.
2. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich
działaniami na Stronie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem
informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych
lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców
niezgodnie z celami Strony.
4. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców
o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Strony, w szczególności o przerwach w dostępie.


§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Stronę zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce
zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory między Usługodawcą, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności
na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o
pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też
byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy
sąd powszechny.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
4.1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie
Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu
postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
4.2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym
jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Usługodawcy.
5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych
sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd
polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów
Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny
jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument
może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za
pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.